W Ośrodku prowadzimy działalność edukacyjną dla ok.60 podopiecznych w wieku od 3 do 25 lat (liczy się data urodzenia dziecka)  z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami, dla których czynności dnia codziennego stanowią dużą barierę niejednokrotnie niemożliwą do pokonania. Podopieczni OREW realizują w placówce obowiązek szkolny, uczestniczą w indywidualnych zajęciach z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, ponadto mogą korzystać z Sali Doświadczania Świata oraz dogo i hipoterapii.

W zależności od stopnia upośledzenia umysłowego obowiązek szkolny realizują w:
1. Oddziałach edukacyjno – terapeutycznych (dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym)
2. Zespołach rewalidacyjno – wychowawczych (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim)

Warunkiem przyjęcia dziecka do OREW (szkoła) jest:

  •  opinia o potrzebie wczesnego wspomagania
  •  orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (PPP) o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego dziecku w wieku przedszkolnym lub w wieku 6 lat,
  • orzeczenie PPP o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
  • orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Zajęcia edukacyjne  w OREW

Program zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzony jest w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik nr 3 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach).

Uczniowie przyjęci do grup edukacyjno-terapeutycznych realizują opracowane przez nauczyciela oligofrenopedagoga indywidualne programy edukacyjne, w których uwzględniono zagadnienia dotyczące następujących przedmiotów: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, muzyka z rytmiką i wychowanie fizyczne. Treści programowe funkcjonowania w środowisku obejmują: samoobsługę, uspołecznienie, komunikowanie się, czytanie, pisanie oraz elementarne pojęcia matematyczne. W ramach techniki uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu przyrządzania prostych posiłków, obsługi urządzeń technicznych, czynności manualnych. Wychowanie fizyczne natomiast realizowane jest w naszej placówce na sali rehabilitacyjnej, a zajęcia prowadzi fizjoterapeuta.

W ośrodku prowadzone są następujące odziały edukacyjno – terapeutyczne:

1. Odział realizujący program z zakresu szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
Pierwszy etap edukacyjny (klasy I-III) – Kształcenie zintergowane
Drugi etap edukacyjny: (klasy IV-VI)

 2. Oddział realizujący program z zakresu gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 3. Oddział realizujący program z zakresu trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W ramach tego oddziału uczniowie biorą udział w zajęciach edukacyjnych takich jak:  funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, religia/etyka, zajęcia sportowe, wychowanie fizyczne (najczęściej realizowane w formie zajęć z rehabilitacji ruchowej).

4. Oddział przedszkolny  pełniący funkcję opiekuńczą, wychowawczą ale również kształcącą. Nasz oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w przyjaznych warunkach dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Cele edukacji

Celem edukacji uczniów realizujących obowiązek w grupach edukacyjno-terapeutycznych jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenia go – stosowanie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz aby mógł porozumiewać się z otoczeniem, zdobył maksymalną samodzielność, był zaradny w życiu codziennym i mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego.

Rewalidacja w OREW – zajęcia w grupach rewalidacyjno-wychowawczych

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Nauczyciel Prowadzący (oligofrenopadagog) zajęcia we współpracy z psychologiem i na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym opracowuje Indywidualny Program Zajęć dla każdego wychowanka.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Zajęcia obejmują przede wszystkim:

1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
3)  usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
5) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
6)  kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

Wymiar i rodzaj zajęć jest uzależniony od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć. W grupach rewalidacyjnych jest do 4 uczestników.  Możliwość uczestnictwa w zajęciach grup rewalidacyjno-wychowawczych kończy się z dniem ukończenia przez dziecko 25 lat.